Regulamin programu kształcenia „Wiek Astronomii” w roku 2019

 

Program kształcenia “Wiek Astronomii” jest elementem zadania publicznego nr BDO/SP/2019/033, dofinansowanego przez Gminę Miasto Szczecin: 

“Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin”.

 

Organizator

 

1. Podmiotem organizującym kształcenie w ramach programu  „Wiek Astronomii” jest Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, oddział w Szczecnie (w skrócie PTMA), al. Piastów 48, 70-311 Szczecin, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Szczecinie, jest jednostką terenową Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, ul. Miodowa 13a/35 , 31-055 Kraków, KRS: 0000065916, Regon: 000804046.

3. Do wykonywania zadań administracyjno - organizacyjnych programu kształcenia "Wiek Astronomii" Zarząd PTMA oddział Szczecin powołuje koordynatora. 

 

Program kształcenia

 

1. Kształcenie w ramach programu "Wiek Astronomii" realizuje cel statutowy Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, którym jest uprawianie i szerzenie w społeczeństwie wiedzy o Wszechświecie przez: 

1.1. zjednoczenie osób pracujących zawodowo i amatorsko na polu astronomii i nauk pokrewnych oraz interesujących się tymi dziedzinami wiedzy, 

1.2. zaznajamianie członków Towarzystwa z najnowszymi postępami wiedzy astronomicznej i nauk pokrewnych oraz pobudzanie do własnych badań, 

1.3. popularyzację wiedzy astronomicznej wśród najszerszych sfer społeczeństwa.

2. Program „Wiek Astronomii” trwa od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. 

3. Szczegółowy plan i harmonogram zajęć jest ogłaszany na stronie www.astronomia.szczecin.pl. w zakładce "Wiek Astronomii".

4. PTMA oddział Szczecin prowadzi kampanię informacyjną, propagującą zarówno program „Wiek Astronomii” jak i inną własną działalność.

 

Słuchacze

 

1. Słuchaczem programu kształcenia „Wiek Astronomii” może zostać każda osoba, bez względu na poziom wykształcenia, w wieku 60 lat i więcej, której zdrowie pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w salach dydaktycznych, obserwatorium astronomicznym (konieczność pokonania stromych schodów), miejscach plenerowych w godzinach wieczornych i która podpisze deklarację uczestnictwa w programie „Wiek Astronomii”. 

2. Deklaracja uczestnictwa w programie „Wiek Astronomii”  ważna jest na okres całego cyklu dydaktycznego, tj. do końca roku kalendarzowego 2019. 

3. Składając deklarację uczestnictwa w programie kształcenia "Wiek Astronomii" Słuchacz:

3.1. oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów i na wycofanie tej zgody,

3.2. przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe zostaną przekazane Gminie Miasto Szczecin, 

3.3. przyjmuje do wiadomości, inspektorem ochrony danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie przy pl. Armii Krajowej 1,

3.4. przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przechowywane celem realizacji zadania publicznego przez okres 5 lat, licząc od początku roku 2020.

 

Prawa i obowiązki Słuchaczy 

 

1. Prawa i obowiązki Słuchacza programu „Wiek Astronomii” określa niniejszy regulamin. 

2. W szczególności Słuchacze mają prawo do: 

2.1. zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z zajęć programowych i sprzętu znajdujących się w dyspozycji PTMA oddział Szczecin, zgodnie z planem zajęć,

2.2. wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, 

2.3. sugerowania kierunków rozwoju zajęć z poszczególnych omawianych dziedzin. 

3. Udział we wszystkich zajęciach programu „Wiek Astronomii”  jest bezpłatny dla osób w wieku 60 lat i więcej.

4. Dodatkowo Słuchacz może uczestniczyć we wszystkich ogólnodostępnych spotkaniach organizowanych przez PTMA na zasadach ogólnych.

5. Słuchacze programu „Wiek Astronomii”  mają obowiązek: 

5.1. uczestniczenia w zajęciach zgodnie z planem zajęć, 

5.2. zdobywania wiedzy i umiejętności w sposób systematyczny, podczas zajęć teoretycznych, warsztatów i seminariów, 

5.3. postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

5.4. poszanowania i dbałości o mienie PTMA i instytucji współpracujących,

6. Wszyscy Słuchacze obowiązani są podporządkować się i wykonywać polecenia osób spełniających funkcje organizacyjne, w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w obiektach, w których odbywają się zajęcia programu „Wiek Astronomii”. 

 

Reprezentacja Słuchaczy 

 

1. Słuchacze mogą powołać ze swego grona Radę Słuchaczy na okres trwającego programu „Wiek Astronomii”.  

2. Rada Słuchaczy jest jedynym reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii ogółu Słuchaczy. 

3. Rada Słuchaczy ma prawo występować z wnioskami dotyczącymi tematyki wykładów, warsztatów i seminariów oraz w sprawach organizacji programu „Wiek Astronomii”.

4. W skład Rady Słuchaczy wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz jeden członek.

5. Wybory do Rady Słuchaczy odbywają się na spotkaniu inauguracyjnym, w obecności przedstawiciela PTMA oddział Szczecin. 

6. Rada Słuchaczy działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PTMA oddział Szczecin.

 

Utarta praw Słuchacza 

 

1. Prawa Słuchacza wygasają w przypadku:

1.1. własnej, pisemnej rezygnacji,

1.2. skreślenia z listy Słuchaczy przez Zarząd PTMA oddział Szczecin na wniosek koordynatora programu „Wiek Astronomii”, z powodu nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego, niewłaściwego postępowania albo zachowania godzącego w dobre imię PTMA,

2. Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu z listy Słuchaczy programu „Wiek Astronomii” do Komisji Rewizyjnej PTMA oddział Szczecin w ciągu 14 dni. 

3. Rozstrzygnięcie Komisji Rewizyjnej PTMA oddział Szczecin w sprawie jest ostateczne. 

4. Przyjęcie do programu „Wiek Astronomii”, jak i skreślenie Słuchacza z listy nie jest decyzją w rozumieniu przepisów prawa o postępowaniu administracyjnym. 

 

Ukończenie programu kształcenia „Wiek Astronomii”  

 

1. Słuchacze nie zdają egzaminów. 

2. Decyzję o kontynuowaniu poszerzania wiedzy astronomicznej w ramach działań statutowych PTMA na zasadach ogólnych Słuchacze podejmują autonomicznie, po zakończeniu programu.

 

Przepisy końcowe

 

1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Zarząd Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oddział w Szczecinie. 

 


facebook PTMA Szczecin

Login